free web templates

Algemene voorwaarden

Definities

1. Ellis Veth: Ellis Veth, gevestigd te Rotterdam onder KvK nr. 66890500.

2. Klant: degene met wie Ellis Veth een overeenkomst is aangegaan.

3. Partijen: Ellis Veth en klant samen.

4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 
Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van

diensten of producten door of namens Ellis Veth.

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk

uit.

Prijzen

1. Alle prijzen die Ellis Veth hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten,

heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2. Alle prijzen op die Ellis Veth hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Ellis

Veth te allen tijde wijzigen. 

3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Ellis Veth niet kon voorzien ten tijde van het doen van de

aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de

verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Ellis Veth vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Ellis Veth, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden

verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

7. Indien partijen voor een dienstverlening door Ellis Veth een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen

uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

8. Ellis Veth is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Ellis Veth de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs

gerechtvaardigd is.

10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven

de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

11. Ellis Veth heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

12. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Ellis Veth prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

13. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Ellis Veth op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.


Betalingen en betalingstermijn

1. Ellis Veth mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. 

2. De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering van het product te hebben voldaan.

3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet

uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Ellis Veth de

klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 

4. Ellis Veth behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling danwel een zekerheidstelling te

eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.


Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Ellis Veth gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen

vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd

aan Ellis Veth. 

3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Ellis Veth zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft

voldaan. 

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Ellis Veth op

de klant onmiddellijk opeisbaar. 

6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Ellis Veth, dan is hij nog steeds verplicht de

afgesproken prijs aan Ellis Veth te betalen. 


Recht van reclame 

1. Zodra de klant in verzuim is, is Ellis Veth gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant

geleverde producten.

2. Ellis Veth roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op

heeft, onmiddellijk te retourneren aan Ellis Veth, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 

4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.


Herroepingsrecht 

1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

 het product niet is gebruikt

 het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen

 het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast

 het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)

 de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)

 het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is

 het product geen los tijdschrift of losse krant is

 het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft

 de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

o op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling

o zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen

o zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen

o zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via upscalegalerie@gmail.com, indien gewenst met behulp van

het herroepingsformulier dat via de website van Ellis Veth, www.upscalegalerie.nl, kan worden gedownload.

4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Ellis

Veth, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 

5. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van Ellis Veth indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.

6. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking

komen, zal Ellis Veth deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de

consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Ellis Veth heeft geretourneerd.


Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende

verbintenis op te schorten.

 

Retentierecht 

1. Ellis Veth kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog

openstaande rekeningen ten aanzien van Ellis Veth heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 

2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Ellis Veth.

3. Ellis Veth is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn

retentierecht.


Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Ellis Veth te verrekenen met een vordering

op Ellis Veth. 

 

Eigendomsvoorbehoud 

1. Ellis Veth blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten

aanzien van Ellis Veth op grond van wat voor met Ellis Veth gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het

tekortschieten in de nakoming.

2. Tot die tijd kan Ellis Veth zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 

3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins

bezwaren. 

4. Indien Ellis Veth een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Ellis Veth het recht om

schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 


Levering

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2. Levering vindt plaats bij Ellis Veth, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 

4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Ellis Veth het recht om zijn verplichtingen op te schorten

totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 

5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Ellis Veth kan

tegenwerpen.


Levertijd 

1. De door Ellis Veth opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of

schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische

bevestiging) heeft gekregen van Ellis Veth.

3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te

ontbinden, tenzij Ellis Veth niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders

hebben afgesproken. 


Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 

Transportkosten 

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Verpakking en verzending

1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen,

hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Ellis Veth niet aansprakelijk kan

worden gehouden voor eventuele schade.

2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de

verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Ellis Veth, bij gebreke waarvan Ellis Veth niet aansprakelijk kan worden

gehouden voor eventuele schade.


Verzekering

1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en

waterschade evenals diefstal:

o geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

o zaken van Ellis Veth die bij de klant aanwezig zijn

o zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

2. De klant geeft op eerste verzoek van Ellis Veth de polis van deze verzekeringen ter inzage.


Bewaring 

1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel

kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.


Montage/Installatie

Hoewel Ellis Veth zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen

enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

 

Garantie

1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Ellis Veth enkel

inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. 

2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage,

constructie of materiaal. 

3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan

het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden

vastgesteld.

4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over

op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een

derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt. 


Uitvoering van de overeenkomst 

1. Ellis Veth voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 

2. Ellis Veth heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken

voorschot door de klant. 

4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Ellis Veth tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Ellis Veth tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit

voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.


Informatieverstrekking door de klant 

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in

gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Ellis Veth.

2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden,

ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 

3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Ellis Veth de betreffende bescheiden. 

4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Ellis Veth redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden

beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en

extra uren voor rekening van de klant.


Duur van de overeenkomst 

1.

2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een

overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn

van 2 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de

overeenkomst van rechtswege.

3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen,

dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Ellis Veth schriftelijk in gebreke stellen. 


Intellectueel eigendom 

1. Ellis Veth behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en

modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen,

schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ellis Veth (laten)

kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.


Geheimhouding 

1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Ellis Veth ontvangt geheim.

2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Ellis Veth waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of

vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Ellis Veth schade kan berokkenen.

3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt. 

4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

o die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was

van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant

o die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht 

5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3

jaar na afloop daarvan.


Boetebeding

1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan

verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.

 is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000

 is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000

2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te

zijn van enige vorm van schade. 

4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Ellis Veth waaronder

zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.


Vrijwaring

De klant vrijwaart Ellis Veth tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Ellis Veth geleverde producten en/of

diensten. 

 

Klachten

1. De klant dient een door Ellis Veth geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele

tekortkomingen.

2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten,

dan dient de klant Ellis Veth daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen,

op de hoogte te stellen. 

3. Consumenten dienen Ellis Veth uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Ellis Veth in staat is hierop adequaat te

reageren. 

5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Ellis Veth gehouden kan

worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.


Ingebrekestelling

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Ellis Veth.

2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Ellis Veth ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 


Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Ellis Veth een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die

zij op grond van die overeenkomst aan Ellis Veth verschuldigd zijn. 

 

Aansprakelijkheid Ellis Veth

1. Ellis Veth is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of

bewuste roekeloosheid.

2. Indien Ellis Veth aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt

met de uitvoering van een overeenkomst.

3. Ellis Veth is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4. Indien Ellis Veth aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten

(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij

van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking

heeft.

5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts

bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of

opschorting van enige verplichting.


Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Ellis Veth vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de

aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Ellis Veth toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn

verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 

2. Is de nakoming van de verplichtingen door Ellis Veth niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden

nadat Ellis Veth in verzuim is. 

3. Ellis Veth heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet

volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Ellis Veth kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te

vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 


Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Ellis Veth in de nakoming van enige

verplichting ten aanzien van de klant niet aan Ellis Veth kan worden toegerekend in een van de wil van Ellis Veth onafhankelijke

situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de

nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Ellis Veth kan worden verlangd. 

2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand,

rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-,

elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene

vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 

3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Ellis Veth 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden

die verplichtingen opgeschort totdat Ellis Veth er weer aan kan voldoen. 

4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst

schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

5. Ellis Veth is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de

overmachttoestand enig voordeel geniet.


Wijziging algemene voorwaarden

1. Ellis Veth is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Ellis Veth zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 


Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande

schriftelijke instemming van Ellis Veth. 

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 


Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen

van deze voorwaarden niet aan. 

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Ellis

Veth bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Ellis Veth is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om

kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Opgesteld op 15 juni 2020.